top of page
edu2_edited.jpg

COURSES

KHÓA HỌC BARISTA

bar_1_edited.jpg

BARISTA TRAINING

bar_2_edited_edited.jpg

KHÓA HỌC THỬ NẾM

sen_1.jpg

SENSORY TRAINING

sen_2.jpg

KHÓA HỌC CHIẾT XUẤT

BREWING COURSE

brew_21.jpg
brew_1.jpg

KHÓA HỌC RANG

edu1.jpg

ROAST MASTER TRAINING

rang_1.jpg

KHỞI NGHIỆP CÀ PHÊ

start_1.jpg

COFFEE STARTUP COURSE

start_2.jpg
bottom of page